Dokumenty założycielskie

Dokumenty założycielskie firmy

NIP – potwierdzenie nadania nr NIP

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej

REGON – Główny Urząd Statystyczny